Whatsapp Destek
0272 718 20 01
Etik Komisyonu

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Etik Komisyonu
 
 
      5176 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazete ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik gereği;
      Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak  tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurumun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik etik komisyonu oluşturulur denildiğinden; 
    Belediyemizde Etik Komisyonu Başkanlık Makamının 29.11.2022 tarihli ve E-1037 sayılı Olur’u ile Başkanlık Etik Komisyonu başkan ve üyeleri yeniden belirlenmiş ve belirlenen üyeler Etik Kuruluna bildirilmiştir.
 
 
Başkan                  : Sabri YEYEN/İnsan Kaynakları ve Eğt.Müdürü
 
Üye                       : Ahmet ÇİĞDEM/Yazı İşleri Müdür v.
 
Üye                       : Abdullah GÜL/Mali Hiz.Müd.
 

  2023 YILI ETİK KOMİSYONU 

FAALİYET RAPORU
 
      Etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkeleriyle ilgili bilincin artırılması, farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla 25-31 Mayıs  tarihleri arasında düzenlenen Etik günü ve haftası Başkanlığımız Etik Kurulu Komisyonu tarafından alınan kararlarla ilgili olarak; 
1. Etik Komisyonu çalışmalarının kurum personeli ve toplum tarafından bilinmesi Başkanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından takip edilebilmesi amacıyla Kurumumuz Web sayfasında "Etik Komisyonu" bölümü oluşturulmuştur.
 2.Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir. 
3.Etik günü ve haftası ile ilgili tüm personele etik haftası içersinde “Kamu Görevlileri ve Etik” konulu bilgilendirme eğitimi verilmesi sağlanmıştır. 
4.Etik günü ve haftası ile ilgili yapılan görsel temaların Belediyemiz web sitesinde yayınlanmasının devamlılığı sağlanmıştır.
5. Etik.gov.tr internet adresinden bilgi alınarak hafta ile ilgili duyurular ve etkinliklerin takibi sağlanmıştır.
6. Etik Kurallarına göre çalışılması ve yönetimin bu doğrultuda bilinçlendirilmesi açısından “Etik ilkeler ve Etik” haftasının anlam ve önemini belirten görsel afişlerle tüm personellerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.  
7. Memurların Etik kurallara uygun davranması, mesai saatleri ve kılık kıyafet konularında kendilerine gerekli uyarılar yapılarak, daha dikkatli ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.
 
8.Vatandaşlardan ve Cimer üzerinden gelen dilekçe, istek, talep ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.
 
 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
 
 
 
* Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
                              
 
 
                                                                                                                     İmza/Tarih
  
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
Adı ve Soyadı :
Unvanı :
Görev Yeri :
Sicil No :

 
 
 
* MEVZUAT
KANUNLAR
YÖNETMELİK
GENELGELER VE İLKE KARARLARI

Başbakanlık Genelgeleri
 
 
www.etik.gov.tr
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fotoğraflar