İmar Barışı’nda Başvurular Başladı

29 Haziran 2018 Şuhut Belediyesi

İmar Barışı’nda Başvurular Başladı
Kamuoyunda “lmar Barışı” olarak bilinen, 13 milyon konutun imar Ve iskan sorununu çözmesi
hedeflenen dğzenleme kapsamlnda Yapl Kayüt Belgesi için başvuru|ar, e-Devlet üzerinden ahnmaya
başlandı.
Çevre ve şehircilik Bakanlığınca Vatandaşln devletle ihtılafll durumunun ortadan kaldlrllmasl, imara
ayklrl, ruhsatslz Veya ruhsat eklerine aykırı yapılarln kaylt altlna allnmasl yoluyla bu yapllara yasalllk
kazandııılması hedefl eniyor.
Düzenıeme 31 Arallk 2o17 tarihinden önceki ruhsatslz Veya ruhsat ekıerine ayklrl yapllmlş k!rsal Ve
kentsel alan|ardaki tüm yapllarl kaps|yor, Bu kapsamda Yapı Kaylt Belgesine başVurular, e_ Devlel
sistemi üzerinden başladl.
BaşVuruda ne|e. isteniyor?
BaşVurularda Vatandaşlarln kendi rlzasıyla müracaat] ve kendi beyanı esas allnacak.
Vatandaşlardan müracaatta istenen bilgiler ise şöyle:
“E-devlet şifresi, geçerli bir cep telefonu numarasl Ve e-posta adresi, beyan edilecek yaplnln adresi,
tapusu Varsa ada Ve parse| bilgi|eri, toplam inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı topİam
alanları (metrekare), yapldaKi konut ve işyeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (il§ili
belediyeden alınabilecek), yapının bulunduğu arsanln alanl, Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek
alan (metrekare), yapl slnlfl (Sistemin sunacaği seçeneklerden seçilecek), imar mevzuatlna aykırılığın
tarif edilmesi Ve yaplyl gösteren ve aykırılık kısmlnl gö§teren birer adet fotoğraf. Fotoğrafların dosya
formatlnln ]pg, jpeg Veya png’ olmasl gerekiyor.”
Vatandaşlar başVuru işlemini tamamladlktan sonra 24 saat içerisinde SMS veya e-maiı yoluyla
kendilerine bilgilendirme gelecek,
Bunun ğzerine Yapl Kaylt Belgesi başVuru bedelini yatlrllabilecek. Yapı Kaylt Belgesi bedeli, arsa
emlak değeri ile yapl yaklaşlk maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapllarda yüzde 5
olarak hesaplanacak.
Yapl kay,t belgesinin bedeli, en son 31 Arallk 2018 tarihinde kadar yat|rılabilecek, VatandaşIar
başvuruyu yaptıktan sonra hemen bedelıni yatlrmalan halinde yine 24 Saat içerisinde Yapl Kayıt
Belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek. Belge için müracaatlarln son başVuru tarihi, 31 Ekim 2018
olarak belarlendi.
lmar barışı ile ilgili her türlü ayrıntıya Ve merak ediIenlere “httDsr/ımarbarisi-csb.qov.tf” internet
adresinden ulaşllabilmektedir.

Şuhut Belediyesi

Şuhut Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi. Belediyemiz ve İlçemizle alakalı bilgilendirme ve haberler.

Şuhut Belediyesi

Pazar Mh. Cumhuriyet Cd. Şuhut Belediye Başkanlığı Binası.
03800 Şuhut/Afyonkarahisar

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir
Sinorsel Yazılım - Şuhut Belediyesi İnternet Sitesi © Tüm Hakları Saklıdır.